Flash Movie

Rekrutacja

 

ZASADY   RERUTACJI

DO BURY SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA

ŁÓDZKIEGO W SIERADZU

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

PEŁNĄ TREŚĆ REGULAMINU REKRUTACJI NA ROK 2017/2018 ZNAJDZIESZ W ZAKŁADCE PLIKI DO POBRANIA

 

 1. Uczniowie i słuchacze przyjmowani są do bursy po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.
 2.  Uczniowie słuchacze chcący kontynuować pobyt w bursie, którzy podlegali procesowi rekrutacji w roku poprzednim składają odpowiednio deklarację o kontynuowaniu pobytu w bursie w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2017/2018
 3. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone będzie na wniosek kandydata.
 4. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora bursy.

KRYTERIA REKRUTACYJNE

Lp.

Kryterium

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

1.

Wielodzietność rodziny kandydata

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

2.

Niepełnosprawność kandydata

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność lub orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie    z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

3.

Niepełnosprawność dziecka kandydata

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.                  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

4.

Niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica

5.

Samotne wychowywanie dziecka przez kandydata

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu kopia poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

 

 Każde z wyżej wymienionych kryteriów otrzymuje wartość 3 punktów.

 Na pierwszym etapie postępowania bierze się również pod uwagę następujące kryteria

L.p.

 

Kryterium

 

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

Liczba przyznanych punktów

1.

Zamieszkanie w bursie rodzeństwa kandydata

Oświadczenie kandydata

 

1 pkt.

2.

Wysokość dochodu na osobę                         w rodzinie kandydata w stosunku do kwoty określonej w art. 5 ust. 1 ustawy                 z dnia 28 listopada 2003r o świadczeniach rodzinnych

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1518)

 

Oświadczenie kandydata

0%-50%

2 pkt.

51%-100%

1 pkt.

 1.  

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych przez kandydatów na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego bursa nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające. 

 

TERMINY ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ

Wyniki postępowania rekrutacyjnego zostaną podane do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych na tablicy ogłoszeń bursy.

I ETAP POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE:

 1.  Składanie wniosków o przyjęcie do bursy na rok szkolny 2017/2018 od dnia 19.06.2017r.  do dnia 10.07.2016 r. do godz. 16.00
 2. Weryfikacja wniosków i dokumentów przez komisję rekrutacyjną odbędzie się dnia  11.07.2017 r.
 3. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych odbędzie się dnia 12.07.2017 r. o godz. 12:00.
 4. Przedłożenie zaświadczenia o przyjęciu do szkoły podległej SWŁ od dnia 12.07.2017r.  od godz. 12.00 do dnia 14.07.2017 r. do godz. 12.00
 5. Ogłoszenie wyników rekrutacji – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych odbędzie się dnia 14.07.2017 r. do godz. 14.00. 

II ETAP POSTEPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE:

 1. Składanie wniosków o przyjęcie do bursy na rok szkolny 2017/2018 od dnia 15.07.2017r.  do dnia 25.08.2016 r. do godz. 12.00
 2. Weryfikacja wniosków i dokumentów przez komisję rekrutacyjną odbędzie się dnia  28.08.2017 r.
 3. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych odbędzie się dnia 28.08.2017 r. godz. 12.00..
 4. Przedłożenie zaświadczenia o przyjęciu do szkoły podległej SWŁ od dnia 28.08.2017r.  od godz. 12.00 do dnia 29.08.2017 r. do godz. 16:00.
 5. Ogłoszenie wyników rekrutacji – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych odbędzie się dnia 30.08.2017 r. o godz. 12.00. 

DOKUMENTY KANDYDATA 

 1. Wniosek o przyjęcie do bursy składa do dyrektora Zespołu kandydat w sekretariacie bursy w godz. 8.00 – 16.00,  pocztą na adres bursy ul. 3 Maja nr 7, 98-200 Sieradz z dopiskiem Bursa Samorządu Województwa Łódzkiego w Sieradzu.
 2. Wzór wniosku do pobrania w sekretariacie bursy lub ze strony internetowej www.bursa.sieradz.pl zakładka PLIKI DO POBRANIA
 3. Do wniosku dołącza się:dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów, 
 4.  Dokumenty, potwierdzajace spełnienie kryterium rekrytacyjnego winny być złożone w oryginale, a w przypadku kopii w formie poświadczonego urzędowo lub notarialnie odpisu lub wyciągu z dokumentu, zgodnie z art. 76 a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego. 

 

DODATKOWE USTALENIA

 1. O przyjęciu ucznia, słuchacza w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor

 2. Kandydat może być przyjęty do bursy także w trakcie roku szkolnego
  (w  przypadku wolnych miejsc)

 

Partnerzy