A A A A A A A
Flash Movie

Rekrutacja

 

ZASADY   RERUTACJI

DO BURY SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA

ŁÓDZKIEGO W SIERADZU

W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

 

 

 1. Uczniowie i słuchacze przyjmowani są do bursy po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.
 2.  Uczniowie słuchacze chcący kontynuować pobyt w bursie, którzy podlegali procesowi rekrutacji w roku poprzednim składają odpowiednio deklarację o kontynuowaniu pobytu w bursie w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2022/2023
 3. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone będzie na wniosek kandydata.
 4. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora Zespołu.

 

 

TERMINY ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

do Bursy Samorządu Województwa Łódzkiego w Sieradzu  wchodzącej w skład Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu

na rok szkolny 2022/2023

 

I ETAP POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:

·         od dni 15 czerwca 2021 r. do dnia 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00 składanie wniosków o przyjęcie do Bursy na rok szkolny 2021/2022 wraz z dokumentami

·         do dnia 4 sierpnia 2021 r. prowadzona będzie weryfikacja wniosków i dokumentów przez Komisję Rekrutacyjną

·         dnia 5 sierpnia 2021 r. o godz. 12.00 odbędzie się podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Bursy

·         od dnia 5 sierpnia 2021 r. do dnia 19 sierpnia 2021 r. do godz. 15,00 trwać będzie uzupełnianie wniosków o przyjęcie do Bursy tj.: przedłożenie zaświadczenia o przyjęciu do szkoły

·         dnia 20 sierpnia 2021 r. o godz. 12,00 – ogłoszenie wyników rekrutacji.
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Bursy.

 

II ETAP – POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE:

·     od dni 20 sierpnia 2021r. do dnia 26 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00 składanie wniosków o przyjęcie do Bursy na rok szkolny 2021/2022 wraz z dokumentami

·   dnia 26 sierpnia 2021 r. prowadzona będzie weryfikacja wniosków i dokumentów przez Komisję Rekrutacyjną

·       dnia 27 sierpnia 2021 r. o godz. 12.00 odbędzie się podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Bursy

·   od dnia 27 sierpnia 2021 r. do dnia 30 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00 trwać będzie uzupełnianie wniosków o przyjęcie do Bursy tj.: przedłożenie zaświadczenia o przyjęciu do szkoły

·        31 sierpnia 2021 r. o godz. 12.00 – ogłoszenie wyników rekrutacji.
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Bursy.

 

Wyniki postępowania rekrutacyjnego zostaną podane do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych na tablicy ogłoszeń bursy i szkoły.

I ETAP POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE:

DOKUMENTY KANDYDATA 

 1. Wniosek o przyjęcie do bursy składa do dyrektora Zespołu kandydat w sekretariacie bursy lub szkoły  w godz. 8.00 – 16.00,  pocztą na adres bursy ul. 3 Maja nr 7, 98-200 Sieradz z dopiskiem Bursa Samorządu Województwa Łódzkiego w Sieradzu.
 2. Wzór wniosku do pobrania w sekretariacie bursy lub szkoły oraz ze strony internetowej www.edukacja.sieradz.pl zakładka BURSA
 3. Do wniosku dołącza się:dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów, 
 4.  Dokumenty, potwierdzajace spełnienie kryterium rekrytacyjnego winny być złożone w oryginale, a w przypadku kopii w formie poświadczonego urzędowo lub notarialnie odpisu lub wyciągu z dokumentu, zgodnie z art. 76 a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego. 

 

DODATKOWE USTALENIA

 1. O przyjęciu ucznia, słuchacza w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor

 2. Kandydat może być przyjęty do bursy także w trakcie roku szkolnego
  (w  przypadku wolnych miejsc)

 

Partnerzy