Flash Movie

Opłaty

Wysokość opłat za zamieszkanie w Bursie Samorządu Województwa Łódzkiego w Sieradzu w roku szkolnym 2016/2017:

  • Opłata za miesięczny pobyt  w Bursie -  dla uczniów Sieradzkiego Centrum Ksztalcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiegoh, słuchaczy zakładów    kształcenia nauczycieli i kolegium pracowników służb społecznych, szkól dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Łódzkiego wynosi – 60,00 zł (sześćdziesiąt złotych 00/100).
  • Opłata za miesięczny pobyt  - dla osób\ innych niż wymienione w pkt. 1/ chcących zamieszkać w Bursie Samorządu Województwa Łódzkiego   w Sieradzu wynosi – 120 zł ( sto dwadzieścia złotych 00/100). 

Opłaty za zakwaterowanie w bursie mieszkaniec wnosi z góry do 15 dnia każdego miesiąca na konto Bursy.

Dane do przelewu bankowego:

Pieniądze za mieszkanie w bursie należy wpłacać na konto:

BANK PEKAO S.A. I O/SIERADZ
53 1240 6292 1111 0010 6967 9949

Bursa Samorządu Województwa Łódzkiego w Sieradzu
ul. 3 Maja 7
98 -200 Sieradz

W treści tytułem:
(imię i nazwisko, opłata za bursę za m-c ............ rok ..............)

 

Partnerzy