A A A A A A A
Flash Movie

Młodzieżowa Rada Bursy

 

 

 

SKŁAD MŁODZIEŻOWEJ RADY BURSY 

W ROKU SZKOLNYM

2022/2023

Przewodnicząca - Otylia Kubicka

Z-ca przewodniczacej - Sandra Winiarek

Skarbnik - Przemek Gałka

Kronikarz - Ewa Bratek

 

 

 REGULAMIN

MŁODZIEŻOWEJ RADY BURSY 

SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

W SIERADZU

 

Młodzieżowa Rada Bursy jest organem przedstawicielskim mieszkańców bursy, reprezentującym ich interesy.

 

I.  Warunki funkcjonowania Młodzieżowej Rady Bursy:

 1. Wybory do MRB odbywają się, co roku w terminie do końca października.
 2. Wybór kandydatów do MRB odbywa się poprzez jawne bądź tajne głosowanie na zebraniu integracyjnym.
 3. Do MRB mogą kandydować wszyscy mieszkańcy, którzy spełniają następujące warunki:

-          dobre zachowanie,

-          przejawiają inicjatywę w pracach społecznych,

-          cieszą się zaufaniem, sympatią młodzieży.

 1. W skład MRB wchodzą: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, kronikarz,  skarbnik.
 2. Opiekę nad Młodzieżową Radą Bursy sprawuje nauczyciel - wychowawca.
 3. Działalność MRB opiera na rocznym planie pracy Bursy.
 4. Zarząd MRB koordynuje swoje działania oraz utrzymuje kontakt z Dyrektorem Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu.
 5. Nad prawidłową działalnością MRB nadzór sprawuje Dyrektor oraz opiekun MRB.
 6. Działalność MRB jest udokumentowana w semestralnym sprawozdaniu przewodniczącego MRB, w kronice i na tablicy.

 

II.  Obowiązki Młodzieżowej Rady Bursy (MRB )

 

 1. Rzetelne wywiązywanie się z przyjętych zadań.
 2. Informowanie o swojej działalności ogółu mieszkańców.
 3. Pomaganie w rozwiązywaniu konfliktów między mieszkańcami Bursy.
 4. Inspirowanie przedsięwzięć mających na celu lepsze wykorzystanie czasu wolnego mieszkańców.
 5. Organizowanie uroczystości wynikających z kalendarza imprez.

Partnerzy